Volume 2, Issue 2

Research Article

To explore the effect of Nuoxintuo on ventricular remodeling and curative effect in patients with AMI pump failure

Authors: Liqifu Su, Haoran Li2, Ji hao, Qingdui Zhang, Xuejin Chen, Jingjing Jin, Dan Wang, Niuniu Wang and Chunmei Qi

PDF